O našem městě


Krátké představení našeho města a jeho historie a současnosti.

Horní Blatná (německy Bergstadt Platten)


První osadníci přišli do zdejšího kraje pravděpodobně v době kolem konce 12. století. Ve 14. století nastala druhá osídlovací vlna, která vyvrcholila až koncem století šestnáctého. Právě v 16. století vznikla celá řada zdejších obcí, např. Jáchymov či Boží Dar. Osídlování tohoto území bylo úzce spjato s těžbou cínu a důlní činností, jejíž počátky se datují do konce 15. století.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1518. Horní Blatná byla založena roku 1532, kdy saský kurfiřt Jan Bedřich koupil toto území od pánů z Tetova a dal příkaz k vyměření a založení nového horního města Blatná. Obec tedy nevznikla samovolně, ale čistě účelově, díky tomu také známe přesné datum jejího vzniku, což u obcí není příliš obvyklé. Po vydání příkazu Janem Bedřichem byla do půdorysu zakreslena pravidelná uliční síť a 199 stavebních parcel, začaly se stavět první hutě, určilo se místo pro výstavbu kostela, školy, radnice a špitálu. Prvními osadníky nové obce byli horníci ze Schneebergu.

Ještě v roce 1533 byl jmenován první blatenský purkmistr, jímž byl Albrecht Weidemann. Současně byla vytvořena městská správa a další úřady. Ve stejném roce na Blatenském vrchu vznikl tzv. Kyzový důl. Roku 1534 kurfiřt Johann Friedrich městečku propůjčil horní řád. Rok 1535 byl pro Horní Blatnou velice významným - tehdy jí byl vydán vlastní kurfiřtský horní řád a zároveň od panovníka získala řadu privilegií - výroční a týdenní trh, právo várečné, právo provozovat pekařství a řeznictví apod. Dne 17. 6. 1538 byla Horní Blatné panovníkem povolena výstavba kostela, školy a špitálu.

V roce 1540 byla zahájena výstavba vodního kanálu - Blatenského příkopu, vedoucího z místa cca 2 km západně od Božího Daru přes Myslivny, Rýžovnu, Bludnou do Horní Blatné, který ústil do Blatenského potoka. Stavba byla dokončena o čtyři roky později. Kolem tohoto příkopu následně vznikala řada staveb, v roce 1541 to bylo již 15 stoup a několik hutí. Roku 1542 se zdejší dřevěný kostel, předchůdce dnešního kostela, stojící za budovou fary, propadl, když byl poddolován štolou svatého Ducha. V následujícím roce vznikl místní hřbitov a v roce 1544 se ve zdejším kraji začala těžit také železná ruda.

Roku 1546 byla Blatná v rámci šmalkaldské války (tehdejší název Platná) obsazena Kryštofem z Gendorfu pro českého krále Ferdinanda I., po porážce saského kurfiřta Jana Bedřicha v bitvě u Muhlberka bylo toto území připojeno k Čechám. Tehdy se pro obec ustálil vžitý výraz Platten. Ke dni 14. 10. 1456 městečko podle pražské dohody připadlo Habsburkům. Dalším významným datem byl pro Horní Blatnou rok 1548, kdy ji Ferdinand I. povýšil na královské horní město, udělil jí městský znak a řadu dalších výsad.

Městský znak tvoří polcený štít, v pravé červené polovině je stříbrné břevno, levá polovina je dělená. V horním červeném poli je doleva kráčející stříbrný lev s pozdviženou pravou přední tlapou. V dolním rovněž červeném poli jsou zkřížené nástroje k těžbě cínu, totiž rýžovací hrábě a hornický špičák v přirozené barvě.   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA